นโยบายผู้บังคับบัญชา

1. การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติ เพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2. การรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยในสังคม

3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฎิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

6. การเสริมสร้างความสามัคคี บำรุงขวัญ และให้กำลังใจของข้าราชการตำรวจ