ประวัติความเป็นมา

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539 โดยยุบ กก.สส.น.เหนือ, กก.สส.น.ใต้ และ กก.สส.น.ธนบุรี ในสังกัด บช.น. และจัดตั้ง กก.สส.บก.น.1-9 ขึ้นมาทดแทน ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2540 เป็นต้นมา